Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Câu 83701 Vận dụng

Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng ta có: mHCl = m­muối - mamin = ? => nHCl = ? => V = ?

Xem lời giải

...