Cho tứ diện (ABCD ). Gọi (E,( rm( ))F,( rm( ))G ) là các điểm lần lượt thuộc các cạnh (AB,( rm( ))AC,( rm( ))BD ) sao cho (EF ) cắt (BC ) tại (I ), (EG ) cắt (AD ) tại (H ). Ba đường thẳng nào sau đây đồng quy?


Câu 8371 Vận dụng

Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(E,{\rm{ }}F,{\rm{ }}G\) là các điểm lần lượt thuộc các cạnh \(AB,{\rm{ }}AC,{\rm{ }}BD\) sao cho \(EF\) cắt \(BC\) tại \(I\), \(EG\) cắt \(AD\) tại \(H\). Ba đường thẳng nào sau đây đồng quy?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Để chứng minh ba đường thẳng \({d_1},{\rm{ }}{d_2},{\rm{ }}{d_3}\) đồng quy ta chứng minh giao điểm của hai đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\) là điểm chung của hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\); đồng thời \({d_3}\) là giao tuyến \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.