Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ


Câu 83758 Vận dụng

Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định tỉ lệ KH đời con của mỗi tính trạng

Tỉ lệ KH đời con sẽ bằng tích tỉ lệ KH của các tính trạng.

Xem lời giải

...