Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?


Câu 839 Thông hiểu

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...