Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Câu 84023 Nhận biết

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào quy tắc alpha trong dãy điện hóa

Xem lời giải

...