Kim loại sắt phản ứng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?


Câu 84034 Thông hiểu

Kim loại sắt phản ứng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại TCHH của sắt

Xem lời giải

...