Biết A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Cho các phản ứng sau: a) A + HCl → 2 muối + H2O b) B + NaOH → 2 muối + H2O c) C + muối → 1 muối d) D + muối → 2 muối Các chất A, B, C, D có thể là


Câu 84115 Vận dụng

Biết A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Cho các phản ứng sau:

a) A + HCl → 2 muối + H2O

b) B + NaOH → 2 muối + H2O

c) C + muối → 1 muối

d) D + muối → 2 muối

Các chất A, B, C, D có thể là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...