Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (với tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với NH3 dư, thu được kết tủa là


Câu 84131 Thông hiểu

Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (với tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với NH3 dư, thu được kết tủa là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết PTHH xảy ra, chú ý NH3 có khả năng tạo phức với đồng

Xem lời giải

...