Phản ứng nào dưới đây chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử?


Câu 84144 Thông hiểu

Phản ứng nào dưới đây chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phản ứng chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử là phản ứng trong đó sắt có số oxi hóa tăng từ +2 lên +3.

Xem lời giải

...