Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?


Câu 84160 Thông hiểu

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào quá trình sản xuất gang trong lò cao

Xem lời giải

...