Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải


Câu 84161 Nhận biết

Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào lý thuyết về quá trình sản xuất gang

Xem lời giải

...