Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phản ứng hoàn toàn một mẫu gang ?


Câu 84163 Thông hiểu

Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phản ứng hoàn toàn một mẫu gang ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào thành phần của gang

Xem lời giải

...