Biết (a, , ,b ) là các số thực sao cho ((x^3) + (y^3) = a(.10^(3z)) + b(.10^(2z)) ), đồng thời (x, , ,y, , ,z ) là các số thực dương thỏa mãn (log ( (x + y) ) = z ) và (log ( ((x^2) + (y^2)) ) = z + 1 ). Giá trị của ((1)(((a^2))) + (1)(((b^2))) ) thuộc khoảng:


Câu 84216 Vận dụng cao

Biết \(a,\,\,b\) là các số thực sao cho \({x^3} + {y^3} = a{.10^{3z}} + b{.10^{2z}}\), đồng thời \(x,\,\,y,\,\,z\) là các số thực dương thỏa mãn \(\log \left( {x + y} \right) = z\) và \(\log \left( {{x^2} + {y^2}} \right) = z + 1\). Giá trị của \(\dfrac{1}{{{a^2}}} + \dfrac{1}{{{b^2}}}\) thuộc khoảng:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.