Cho phương trình: ((4^( - <=ft| (x - m) right|)).(log _(căn 2 ))( ((x^2) - 2x + 3) ) + (2^(2x - (x^2))).(log _((1)(2)))( (2<=ft| (x - m) right| + 2) ) = 0 ) với (m ) là tham số. Tổng tất cả các giá trị của tham số (m ) để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt là:


Câu 84218 Vận dụng cao

Cho phương trình: \({4^{ - \left| {x - m} \right|}}.{\log _{\sqrt 2 }}\left( {{x^2} - 2x + 3} \right) + {2^{2x - {x^2}}}.{\log _{\dfrac{1}{2}}}\left( {2\left| {x - m} \right| + 2} \right) = 0\) với \(m\) là tham số. Tổng tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.