Ở gà, xét 4 tế bào trong cá thể đực có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa các loại giao tử. Có bao nhiêu dãy tỷ lệ sau đây có thể đúng với các loại giao tử này? (1)1:1 (2) 1:1:1:1 (3)1:1:2:2 (4) 1:1:3:3 (5)1:1:4:4 (6)3:1  


Câu 84377 Vận dụng

Ở gà, xét 4 tế bào trong cá thể đực có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa các loại giao tử. Có bao nhiêu dãy tỷ lệ sau đây có thể đúng với các loại giao tử này?

(1)1:1 (2) 1:1:1:1 (3)1:1:2:2
(4) 1:1:3:3 (5)1:1:4:4 (6)3:1

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét các trường hợp giảm phân khác nhau của 4 tế bào do chúng giảm phân độc lập với nhau

Xem lời giải

...