Ở ruồi giấm phép lai P: ♂ (((Ab))((aB))((De))((de)) ) XmY× ♀ (((AB))((ab))((DE))((de)) ) XMXm thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 84392 Vận dụng

Ở ruồi giấm phép lai P: ♂ \(\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{De}}{{de}}\) XmY× ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}}\) XMXm thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

HVG ở 1 bên cho tối đa 7 kiểu gen

Xem lời giải

...