Hai điện tích ((q_1) ; = (2.10^( - 8))C;(q_2) ; =  - (8.10^( - 8))C )đặt tại A và B trong không khí; AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.


Câu 84486 Vận dụng

Hai điện tích \({q_1}\; = {2.10^{ - 8}}C;{q_2}\; =  - {8.10^{ - 8}}C\)đặt tại A và B trong không khí; AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hai điện tích trái dấu thì hút nhau, hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau

Công thức tính lực tương tác: \(F = \dfrac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

Công thức tổng hợp lực: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.