Cho các dữ kiện sau: (1) Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc; (2) Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia; (3) Đánh dấu bước chuyển của cách mạng. Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng lôgíc.


Câu 84557 Vận dụng

Cho các dữ kiện sau:

(1) Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc;

(2) Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia;

(3) Đánh dấu bước chuyển của cách mạng.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng lôgíc.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

sắp xếp.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.