Biết số liên kết hidro của một gen và số nuclêôtit loại A, công thức nào sau đây có thể tính được số nuclêôtit loại G?


Câu 853 Thông hiểu

Biết số liên kết hidro của một gen và số nuclêôtit loại A, công thức nào sau đây có thể tính được số nuclêôtit loại G?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số liên kết hidro: H = 2A + 3G → Số nuclêôtit loại G

Xem lời giải

...