Chức năng của tARN là


Câu 85586 Nhận biết

Chức năng của tARN là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...