Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 85693 Vận dụng

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính theo PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Xem lời giải

...