Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH và 0,2 mol Ba(OH)2 thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần cho thêm 4000 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X. Giá trị của V là


Câu 85694 Vận dụng

Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH và 0,2 mol Ba(OH)2 thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần cho thêm 4000 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X. Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng bảo toàn nguyên tố Ba, C

Kết tủa thu được lớn nhất khi tất cả C trong CO2 chuyển thành C trong BaCO3

BTNT “Ba”: nBaCO3 = nBa(OH)2 lần 1+ nBa(OH)2 lân 2 = ? (mol)

BTNT “C”: nCO2 = nBaCO3 = ? ⟹ VCO2(đktc) = ?

Xem lời giải

...