Cho dung dịch A chứa Ca(OH)2 0,1 mol và NaOH 0,2 mol tác dụng với V lít CO2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V để thu được kết tủa lớn nhất là


Câu 85695 Vận dụng

Cho dung dịch A chứa Ca(OH)2 0,1 mol và NaOH 0,2 mol tác dụng với V lít CO2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V để thu được kết tủa lớn nhất là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Để thu được kết tủa lớn nhất thì tất cả Ca2+ chuyển về dạng CaCO3

Để giá trị V lớn nhất khi dd muối thu được chỉ chứa muối NaHCO3

Viết PTHH xảy ra, tính số mol CO2 theo số mol Ca(OH)2 và NaOH.

Xem lời giải

...