Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên là:


Câu 857 Vận dụng

Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính tổng số nucleotide của gen dựa trên chiều dài của gen: $L = \frac{N}{2} \times 3,4$  (Å)

Từ công thức tính số liên kết hidro : H = 2A + 3G N = 2A + 2G

Ta tính được A, G

Xem lời giải

...