Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M, thu được 1 g kết tủa. Xác định V.


Câu 85702 Vận dụng

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M, thu được 1 g kết tủa. Xác định V.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Trường hợp 1: Phản ứng chỉ tạo 1 gam kết tủa

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Trường hợp 2: Phản ứng tạo ra nhiều hơn 1 gam kết tủa, sau đó tan bớt trong CO2 dư còn lại 1 gam

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Xem lời giải

...