Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng như sau:   Giá trị của V là:


Câu 85706 Vận dụng

Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng như sau:

 

Giá trị của V là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thứ tự các phản ứng:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O                                        (1)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O                                        (2)

CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3                                    (3)

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2                                    (4)

- Đoạn 1 đồ thị đi lên: chỉ xảy ra phản ứng (1) (kết tủa tăng)

- Đoạn 2 đồ thị nằm ngang: chỉ xảy ra phản ứng (2) và (3) (kết tủa không đổi)

- Đoạn 3 đồ thị đi xuống: chỉ xảy ra phản ứng (4) (kết tủa bị hòa tan)

Xem lời giải