Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 hiện tượng quan sát được là


Câu 85792 Vận dụng

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 hiện tượng quan sát được là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học của nhôm và hợp chất của nhôm được học trong sgk hóa 12.

Xem lời giải

...