Trường hợp nào sau đây thu được Al(OH)3?


Câu 85827 Vận dụng

Trường hợp nào sau đây thu được Al(OH)3?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết phương trình phản ứng rồi kết luận

Xem lời giải

...