Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa a mol hỗn hợp gồm HCl, AlCl3 và Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn như đồ thị bên. Giá trị của a là:


Câu 85833 Vận dụng cao

Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa a mol hỗn hợp gồm HCl, AlCl3 và Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn như đồ thị bên. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

*Đoạn 1:

OH- + H+ → H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Từ đó tính được số mol H+.

*Đoạn 2:

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Ta có: nSO4(2-) = nBa2+ = nBa(OH)2

*Đoạn 3: Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Ta có nOH- = nH+ + 3.nAl(OH)3 → nAl(OH)3 max

Bảo toàn Al suy ra nAlCl3 → tổng a

Xem lời giải

...