Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau: Giá trị của m và a lần lượt là


Câu 85843 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Giá trị của m và a lần lượt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

\(Al{\rm{ }} + {\rm{ }}\mathop {{H_2}S{O_4}}\limits_{0,2\,mol} \buildrel {} \over
\longrightarrow dd\,X\left\{ \matrix{
A{l_2}{(S{O_4})_3}:x \hfill \cr
{H_2}S{O_4}:y \hfill \cr} \right. + {H_2}\)

Khi cho NaOH vào dd X xảy ra theo thứ tự:

H+ + OH- → H2O (1)

Al3+ + 3OH-→ Al(OH)3↓ (2)

Al(OH)3 + OH-  → AlO2- + 2H2O (3)

Tại mỗi thời điểm, khảo sát mức độ phản ứng

=> Lập hệ phương trình 3 ẩn => a

Xem lời giải

...