Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam Cr để tạo ra sản phẩm Cr2O3?


Câu 85854 Vận dụng

Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam Cr để tạo ra sản phẩm Cr2O3?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính theo PTHH: 4Cr + 3O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Cr2O3

Xem lời giải

...