Để điều chế Cr từ Cr2O3 (tách được từ quặng cromit) người ta dùng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất 80%. Khối lượng nhôm cần dùng để điều chế 104 gam crom là


Câu 85855 Vận dụng

Để điều chế Cr từ Cr2O3 (tách được từ quặng cromit) người ta dùng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất 80%. Khối lượng nhôm cần dùng để điều chế 104 gam crom là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

PTHH: Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr

→ nAl theo lý thuyêt → lượng thực tế

Xem lời giải

...