Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là


Câu 85912 Vận dụng

Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính toán theo PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Xem lời giải

...