Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


Câu 85923 Vận dụng

Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Từ số mol Cu, dựa vào PTHH để tính số mol NO và giá trị của V.

Xem lời giải

...