Chia 1,6 lít dung dịch Cu(NO3)2 và HCl làm 2 phần bằng nhau. - Phần 1: Điện phân với điện cực trơ với I = 2,5A sau thời gian t giây thu được 0,14 mol một khí duy nhất ở anot. Dung dịch sau điện phân phản ứng vừa đủ với 550 ml dung dịch NaOH 0,8M được 1,96g kết tủa. - Cho m gam bột Fe vào phần 2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,7m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) Giá trị của m và V lần lượt là:  


Câu 85938 Vận dụng cao

Chia 1,6 lít dung dịch Cu(NO3)2 và HCl làm 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Điện phân với điện cực trơ với I = 2,5A sau thời gian t giây thu được 0,14 mol một khí duy nhất ở anot. Dung dịch sau điện phân phản ứng vừa đủ với 550 ml dung dịch NaOH 0,8M được 1,96g kết tủa.

- Cho m gam bột Fe vào phần 2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,7m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc)

Giá trị của m và V lần lượt là:

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thứ tự điện phân:

Catot: Cu2+  +2e → Cu

            2H+ + 2e → H2

            2H2O + 2e → 2OH- + H2

Anot:   2Cl- → Cl2 + 2e

            2H2O → 4H+ + O2 + 4e

- Phần 1:Dựa vào sản phầm phản ứng với NaOH => chất nào còn dư, quá trình điện phân dừng ở phản ứng nào

- Phần 2: Sản phẩm thu được khi cho Fe + dung dịch sau điện phân là hỗn hợp kim loại

=> Biện luận chất còn dư sau phản ứng

=> số mol các ion

=> m, V

Xem lời giải

...