Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 85939 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặt ẩn là số mol của Cu, Zn.

Lập hệ 2 phương trình dựa vào:

+ Khối lượng hỗn hợp

+ Bảo toàn electron

Giải hệ tìm được số mol mỗi kim loại

Xem lời giải

...