Ở sinh vật nhân thực, các hiện tượng dẫn đến giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc nhiễm sắc thể gồm I. Các nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo. II. Trao đổi chéo của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu I. III. Sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì sau I. IV. Các nhiễm nhiễm sắc thể kép xếp một hàng ở mặt phẳng xích đạo.


Câu 86059 Vận dụng

Ở sinh vật nhân thực, các hiện tượng dẫn đến giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc nhiễm sắc thể gồm

I. Các nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo.

II. Trao đổi chéo của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu I.

III. Sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì sau I.

IV. Các nhiễm nhiễm sắc thể kép xếp một hàng ở mặt phẳng xích đạo.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giảm phân: góp phần giải thích được sự đa dạng về kiểu gen kiểu hình ở những loài sinh sản hữu tính

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.