Thể đột biến là:


Câu 862 Nhận biết

Thể đột biến là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...