Choose the best answer. We are looking for _______ place to spend ________ night.


Câu 86215 Nhận biết

Choose the best answer.

We are looking for _______ place to spend ________ night.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

- “a” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng phụ âm

- “an” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm

- “the” đứng trước danh từ đã được xác định

Xem lời giải

...