Choose the best answer She has read ________interesting book.


Câu 86223 Vận dụng

Choose the best answer

She has read ________interesting book.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

- “a” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng phụ âm

- “an” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm

- “the” đứng trước danh từ đã được xác định

Xem lời giải

...