Choose the best answer ________ youngest boy has just started going to ________ school.


Câu 86226 Vận dụng

Choose the best answer

________ youngest boy has just started going to ________ school.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

- “a” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng phụ âm

- “an” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm

 “the” đứng trước danh từ đã được xác định

Xem lời giải

...