Choose the best answer I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work.s


Câu 86227 Vận dụng

Choose the best answer

I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work.s


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

- “a” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng phụ âm

- “an” đứng trước danh từ số ít đếm được, có phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm

 “the” đứng trước danh từ đã được xác định

Xem lời giải

...