Cho đường tròn ( O ) đường kính AB và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 8665 Nhận biết

Cho đường tròn $\left( O \right)$ đường kính $AB$ và dây $CD$ không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...