Choose the best answer The campaign had a considerable impact ______ the environment. 


Câu 86708 Nhận biết

Choose the best answer

The campaign had a considerable impact ______ the environment. 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...