Choose the best answer When he was a boy, he was brought _____ by his aunt in a small town.


Câu 86710 Thông hiểu

Choose the best answer

When he was a boy, he was brought _____ by his aunt in a small town.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Phrsal verb với" bring"

Xem lời giải

...