Choose the best answer She is one of the most ________ figures in local politics.


Câu 86719 Thông hiểu

Choose the best answer

She is one of the most ________ figures in local politics.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...