Choose the best answer Technological ________ are designed to save energy.


Câu 86726 Thông hiểu

Choose the best answer

Technological ________ are designed to save energy.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...