Choose the best answer. People suffered many  _______ during that long winter.


Câu 86755 Thông hiểu

Choose the best answer.

People suffered many  _______ during that long winter.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...