Choose the best answer More than 1.5 million Americans fell into __________ last year.


Câu 86756 Vận dụng

Choose the best answer

More than 1.5 million Americans fell into __________ last year.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...