Choose the best answer The illness was ________ as cancer.


Câu 86757 Thông hiểu

Choose the best answer

The illness was ________ as cancer.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...